Praca zdalna na stałe

Praca zdalna na stałe

Pandemia w głównej mierze przyczyniła się do rozwoju pracy zdalnej, co spowodowało kilka zmian w Kodeksie pracy. Doczekaliśmy się momentu kiedy to możemy skorzystać z płynących z tego przywilejów. Jak się okazało na stałe zostają wprowadzone przepisy dotyczące pracy zdalnej.  

Do Kodeksu Pracy na stałe zostanie wprowadzona definicja pracy zdalnej , czyli wykonywanie pracy częściowo lub całkowicie w miejscu zamieszkania lub innym wskazanym przez pracownika.
 

Kto skorzysta z przywilejów pracy zdalnej?

 
Zgodnie z przepisami praca zdalna będzie mogła być wykonywana po złożeniu wniosku przez pracownika. Pracodawca będzie mógł odmówić,  jeśli ze względów na rodzaj albo organizację pracy taka forma nie jest możliwa. Wniosku o pracę zdalną nie może odrzucić jednak w przypadku pracownika który:
 
  • - Jest rodzicem dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
  • - Jest w ciąży
  • - Wychowuje dziecko do 4 roku życia
  • - Sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inna osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
 
Złożenie wniosku o pracę zdalną pracownik może złożyć podczas podpisania umowy o pracę, jak i w trakcie jej trwania. Inną formą jest wykonywanie okazjonalnie pracy zdalnej. Ustawodawca przewidział możliwość pracy w takiej formie przez 24 dni w roku , jednak i tu jest haczyk, za pracę okazjonalną pracownik nie będzie miał wypłacanego ekwiwalentu.
 
Praca zdalna - a siła wyższa, zgodnie z ustawą pracodawca może wydać polecenia pracy zdalnej pracownikowi na podstawie powołania się na siłę wyższą. Warunkiem skuteczności tego jednak jest to, że pracownik musi złożyć oświadczenie, że posiada warunki lokalowe i techniczne do  jej wykonania.
Kiedy pracodawca może wydać polecenie pracy zdalnej:
 
  • - Obowiązywanie stanu nadzwyczajnego
  • - W trakcie stanu zagrożenia epidemicznego
  • - Oraz stanu epidemii
  • - Czas 3 miesięcy po jej odwołaniu
 

Kto pokryje koszty pracy zdalnej?

 
Nowe przepisy mówią o szeregu obowiązków, które będzie miał pracodawca w stosunku do pracownika wykonującego prace zdalną. Podstawową kwestią jest zapewnienie mu odpowiedniego sprzętu, oraz materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania pracy. Ustawa porusza również kwestię pokrycia kosztów ponoszonych przez pracownika takich jak internet czy prąd. Pracownik ma także prawo do ubezpieczenia uwzględniającego pokrycie kosztów wypadku w czasie pracy.
 
Podczas wykonywania pracy zdalnej pracodawca ma prawo kontroli pracownika w miejscu wykonywania pracy. I w tym przypadku pracodawca ma prawo do przeprowadzenia kontroli w domu pracownika.
 

Kiedy zaczną obowiązywać powyższe przepisy?

 
Powyższe przepisy zaczną obowiązywać od początku kwietnia. Natomiast reszta przepisów po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy, czyli w połowie lutego.
Pozostaje więc mało czasu na wdrożenie nowych zasad pracy.
Ważne jest więc przygotowanie się do nich już teraz.